Wednesday, 4 January 2017

Gwasanaethau Nadolig 2016

Cafwyd oedfa arbennig  yn y Tabernacl, fore Sul, Rhagfyr 11ed o dan ofal plant ac ieuenctid yr ysgol Sul-i gyd yn cyflwyno eu gwaith yn glir a graenus. Gwasanaeth ychydig yn wahanol i’r arfer oedd hwn ac yn wir, dyna oedd neges y gwasanaeth sef y pwysigrwydd o ddod yn gyfarwydd â newid. Trafodwyd y newidiadau a ddaeth i ran y Tabernacl yn ystod y flwyddyn a’r newid ehangach ar draws y byd. Gwelwyd lluniau ar y sgrin o lwyddiant Cymru yng ngystadleuaeth yr Euros eleni. Bu’r plant wedyn yn disgrifio’r gwahanol draddodiadau a geir mewn nifer o wahanol wledydd ar draws Ewrob yn ystod tymor y Nadolig. Yn ganolog i’r hanesion hyn i gyd oedd y neges mai “mewn undod mae nerth”. Roedd y sgript gelfydd a ffraeth wedi ei llunio gan  Lowri Mathews yn cloi  gyda’r neges bwysicaf sef mai gwir ystyr y Nadolig yw dyfodiad y Gwaredwr i’r byd. Cyfeiliwyd i’r emynau gan y band sef Meredydd , Peter, Dafydd, Alun a Dylan. Yn dilyn yr oedfa cafodd y plant gyfle i ymlacio ym mharti  yr Ysgol Sul yn y festri a chael ymweliad gan Siôn Corn.

Mae’n siwr fod sefydlu côr yr ofalaeth yn un o uchafbwyntiau mis Rhagfyr- pan ddaeth nifer o gantorion brwdfrydig at ei gilydd o dan arweinyddiaeth Julie Thorpe gydag Enid Davies yn cyfeilio. Ar nos Sul, Rhagfyr 11eg cafwyd y perfformiad cyntaf ganddynt yng Ngwasanaeth Plygain Merched y Wawr a gynhaliwyd eleni yn Y Tabernacl.
Trefnwyd Cor yr Ofalaeth ar gyfer y Gwasanaeth Plygain yn y Tabernacl. Canu bendigedig!
Y  bore Sul canlynol, sef pedwerydd sul yr Adfent, cafwyd oedfa arbennig arall dan ofal yr Ifanc a’r Parchg. Peter Cutts. Roedd yn hyfryd i weld rhai o bobl ifanc yr Eglwys wedi dychwelyd adref ar wyliau o’r Coleg ag  eraill erbyn hyn  wedi dechrau ar swyddi i ffwrdd o Gaerfyrddin. Cafwyd nifer o ddarlleniadau, cerddi, gweddiau ac eitemau cerddorol  ganddynt  yn creu naws arbennig. Yn y myfyrdod  bu’r Parchg. Peter Cutts yn sôn am yr ansicrwydd cenedlaethol a rhyngwladol a welir ar hyn o bryd,ond yn pwysleisio fod yr aros a disgwyl cyfnod yr adfent yn creu cyfle i ddarganfod pwy ydym ni, a’r pwysigrwydd o fentro mewn ffydd i’r ansicrwydd er mwyn yr hwn sy’n rhodd i ni gyd. Gorffennodd y myfyrdod drwy ddangos cyflwyniad “power point”  oedd yn diolch i Dduw am ei rodd anhraethol i’r byd.  Cyfeiliwyd i’r Emynau gan y Band sef Lynn, Peter a Llewellyn.

Ar y nos Sul, cafwyd oedfa Naw Llith a Charol o dan ofal y Gweinidog a’r aelodau  yn y festri. Crewyd naws hyfryd drwy gyfres o ddarlleniadau, cerddi , eitemau cerddorol, gweddiau a charolau. Cafwyd eitem hefyd gan gôr yr ofalaeth. Cyfeiliwyd  i’r carolau gan Enid Davies.

Yn ystod mis Rhagfyr bu nifer o’r aelodau yn ymweld â chartefi preswyl Brynderwen, Erw Hir  a Glyn Nest, Castellnewydd Emlyn i gynnal gwasanaeth o dan ofal y Parchg Peter Cutts. Cyflwynwyd darlleniadau a charolau, eitem gan gôr yr ofalaeth a chafwyd myfyrdod gan y Parchg Wynn Vittle.

Bore’r Nadolig, cafwyd dechrau da i’r diwrnod drwy gynnau cannwyll y Nadolig yn oedfa’r ofalaeth yn Y Tabernacl o dan arweiniad y Parchg Peter Cutts. Roedd nifer dda  wedi dod ynghyd â’r plant a oedd yn bresennol wedi dod ag un anrheg i ddangos i’r Gweinidog. Yn y myfyrdod, neges y Gweinidog oedd sut y cafodd gwirionedd, dirgelwch a gogoniant y Nadolig eu datgelu mewn carthion budreddi stabl y byd hwn, felly y perygl yw ein bod yn eu colli. Amlinellwyd y neges gyda fideo byr yn dwyn y teitl “Rhywbeth od a ddigwyddodd mewn parti Nadolig”

Roedd yr oedfa hon yn glo arbennig i gyfres llwyddiannus o oedfaon  cyfnod yr Adfent yn  y Tabernacl.

No comments:

Post a Comment