Friday, 7 August 2015

Gwibdaith i Fro Morgannwg

Ar fore Sadwrn heulog, Gorffennaf 25ain daeth nifer dda o aelodau  a chyfeillion Cymdeithas y tair Eglwys at ei gilydd  y tu allan i’r Tabernacl i gychwyn ar y wibdaith flynyddol. Cafwyd siwrnai hwylus i lawr yr M4 a chyrraedd crochendy Ewenny. Cawsom gyfle i weld y crochennydd wrth ei gwaith a chael esboniad o’r broses gymleth o drawsnewid lwmp o glau yn jwg neu fowlen gain.
O Ewenny, teithiwyd i bentref hardd Llancarfan, ym Mro Morgannwg i ymweld ag Eglwys Cadog Sant. Daeth y Brawd Ian Fell i’n cyfarfod yn yr eglwys a chawsom ganddo hanes diddorol iawn yr Eglwys hynafol hon. Credir ei bod wedi ei sefydlu tua 1200. 

Yn ystod y bum mlynedd ddiwethaf fe wnaed darganfyddiad syfrdanol, pan ddatgudduddiwyd drwy hap a damwain  beintiadau canoloesol yn dyddio nôl i’r bedwaredd ganrif ar ddeg. Cafwyd sgwrs diddorol iawn a manwl am hanes y lluniau Canol Oesol. Rhyfeddwyd pawb gan hanes y gwaith celfydd iawn o ddadorchuddio’r lluniau yma o dan rhyw saith ar hugain haenen o wyngalch!

Cafwyd oedfa fer bwrpasol ac effeithiol yn yr Eglwys o dan arweiniad ein Gweinidog, Y Parchg Peter Cutts a phawb yn cytuno bod yr ymweliad â’r eglwys hon wedi bod yn brofiad arbennig.


O Lancarfan, cafwyd taith fer i Erddi Dyffryn sy’n cael ei redeg gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac sy’n cael ei ystyried yn un o erddi prydferthaf Cymru. Cafwyd prynhawn hyfryd yno yn crwydo’r gerddi; gweld y casgliad trawiadol o ystafelloedd gardd, y lawntiau ffurfiol, y gwelyau planhigion tymhorol a choed o bedwar ban byd; ymweld â’r tŷ hynafol a chael cyfle i gymdeithasu yn yr haul braf.Cyfle arall i gymdeithasu wedyn dros bryd blasus o fwyd ym Mwyty’r Sosban, yn Llanelli cyn troi yn ôl am Gaerfyrddin wedi cael diwrnod hyfryd iawn a phawb yn ddiolchgar i’r rhai a fu’n gwneud y trefniadau i sicrhau llwyddiant yr achlysur.

Fe welwch ragor o luniau ar we-fan y Tabernacl

www.tabernacl.net


No comments:

Post a Comment